Увеличение на оперативната печалба (EBITDA)

Оперативната печалба (EBITDA) е важен компонент за всяка бизнес организация. Терминът идва от английски език и значи “Earnings Before Interests Taxes Depreciation & Amortization).  Директен превод гласи: приходи преди данъци, такси, лихви и амортизация. Този параметър е важен за бизнеса, предвид факта, че стойността на който и да е бизнес (компания) се изчислява на база N пъти годишната оперативната печалба, като коефициента “N” зависи от спецификата на бизнеса. Обикновено той варира между 3 и 8 и зависи от региона, в който оперира (икономическа среда и потенциал за растеж), но също така зависи и от типа и количеството и качеството на инфраструктурата, притежавано от компанията. Стойността на една бизнес организация  погледната през параметъра EBITDA се изчислява както следва:

–       Производствена дейност: от 5.5 до 8.5 пъти

–       Информационни технологии (HighTech): от 6 до 12 пъти

–       Здравни услуги: от 5 до 9 пъти

–       Продажби на дребно: от 4.5 до 7.5 пъти

–       Телекомуникации: от 4 до 8 пъти

–       Връзки с обществеността, Реклама, медии: от 3 до 6.5 пъти

–       Ресторанти: от 4 до 8 пъти

Размерът на оперативната печалба се увеличава чрез оптимизация на един или два от следните два параметъра:

1) Увеличение на Приходи (Продажби)

2) Намаляване на Оперативни разходи