Увеличение на продажбите

– Интерактивни системи за въздействие върху продажбения процес

– Търговски екипи – Подбор, Обучение (търговски практики, стратегия и тактика на сделката, скриптове за търговска комуникация и т.н.), Системи от стимули, Организация и Контрол.

– Резултати – Анализ на постигнатите резултати от търговското обучение – Ползи от практическо прилагане на търговските похвати.

Тактическата ни активност е концентрирана в следните направления:

– Тактически похвати за увеличение броя на сделките (скриптове за ефективна комуникация и прилагането им)

– Тактически похвати за максимизиране на средния приход от сключените сделки

– Ефективност на сделката – Планиране, Контрол и Анализ на ключови показатели от търговски транзакции (ROI & Gross Margin).

– Организация на търговски договори – дефиниция на параметрите на сделката в договора

Задържане на клиенти (следпродажбено обслужване)

Прилагане на ефективно търговско следпродажбено обслужване и задържащи тактики както следва:

– Тактически похвати за задържане на клиенти

– Генериране на задържащи предложения и оферти

– Параметри на задържащата сделка