Изследването на конкуренцията е част от определянето на пазарния потенциал с цел да се оцени конкурентното предимство на всеки от по-значимите конкуренти и по този начин да се направят маркетингови на всеки от конкурентите, като на тази основа се определи позицията в краткосрочен и средносрочен план.

Част от най-популярните анализи и проучвания на конкуренцията, които  се изготвят с цел да се определи силата на конкуренцията са:

 • SWOT анализ
 • Анализ на база на Porter Competitive Forces
 • Анализ на база на Business Model Canvas
 • Ползи за клиентите от продуктите
 • Key Selling Points
 • Фактори за взимане на решение от клиентите

На база на тези анализи се генерира извод за всеки от конкурентите и информацията се систематизира по начин, по който да е възможно взимането на решение за търсенето от страна на клиентите и респективно за ценообразуването на компанията с оглед създаване на конкурентно предложение към тях с цел завоюване на пазарен дял.

За повече информация се свържете с нас за индивидуална консултация!

Реализацията на изгодна сделка е ключов процес от съществено значение за съществуването на всеки бизнес. За да съществува бизнеса е необходимо да има множество сделки, които да бъдат изгодни за всички участници в процеса, по начин, по който те да имат интерес да продължат да правят бизнес помежду си. Факторът „Конкуренция“ влияе върху баланса на взаимоотношенията доставчик-клиент по начин в зависимост от конкуренцията в съответния сектор по отношение на съответния продукт (стока и/или услуга).

Отварянето на преговорите е момента, в който започва процеса на търговска комуникация с клиента – запитване по мейла, встъпително телефонно обаждане за насрочване на търговска среща или влизането на клиента в магазина са моментите, които предшестват момента на започване на търговска комуникация.

Всеки следващ етап от търговската комуникация е основан на правилото за надграждане на ползи за клиента, но в крайна сметка могат да бъдат сведени до 2 (Две!) основни задачи за търговеца, а именно:

 1. Да разбере какви конкретно са нуждите на клиента;
 2. Да убеди клиента, че може да му продаде точно това, което клиента търси и на условията, на които го търси (да изтъкне ползите за клиента на база на подадената информация от самия клиент).

Разбира се този толкова лесен процес има и своите специфики, които са характерни за всеки продукт (Стока и/или услуга), затова е важно прилагането на индивидуален подход при определянето на търговските процеси и тактиката за прилагането им.

За повече информация се свържете с нас за индивидуална консултация!

Пазарен потенциал на даден продукт (стока и/или услуга) се измерва чрез използване на множество методи и тяхната оценка въз основа на наличната информация от всеки от методите, което много зависи от конкретния регион, за който се прави проучването на пазарния потенциал.

Основен критерий за измерването на пазарния потенциал е достоверността на изследваните данни, които следва да се засекат поне с един допълнителен източник за потвърждение на тяхната легитимност.

Част от методите, които се използват за изследване на пазарния потенциал са:

 • Статистическа информация
 • Статистически изследвания на легитимни организации, занимаващи се с пазарни проучвания
 • Собствени пазарни проучвания на целева аудитория  чрез създаване на анкети и въпросници
 • SWOT
 • Как се позиционират на пазара
 • Конкурентни продукти и разлики с тях
 • Проблеми, които решават различните продукти
 • Ползи за клиента от различните продукти
 • Фактори за вземане на решение от страна на клиентите
 • Key Selling Points

Най-достоверният метод за измерване на пазарен потенциал е официалната статистика, но с коментар, че тя трябва да дава достоверна информация, a това е възможно само ако е налична коректна изходна информация, която да е съставна част на тази статистика.

На база на измерения вече пазарен потенциал лесно може да се направи ценообразуването на продукта, за което може да прочетете повече в този линк.

За повече информация се свържете с нас за индивидуална консултация!

Пазарното проучване е ключов фактор за успеха на всеки бизнес проект също, както разузнаването преди бой. Аналогията между бизнеса и войната е широко позната и затова много често термини от военната организация се използват и в бизнеса и все пак да не забравяме, че на японски „бизнес“ значи „война“. В тази връзка предварителното проучване на пазара включва множество критерии, в това число анализ на конкуренцията, проучване на продуктите (стоки и/или услуги) предлагани от конкурентите ни, маркетинговата стратегия и т.н.

Пазарното проучване се осъществява чрез използване на различни методи, които впоследствие генерират различни резултати. Сечението между различните методи на база на конкретни критерии дава най-точна и ясна представа относно пазарния потенциал (линк към „пазарен потенциал“) за продажба на стока и/или услуга.

Обикновено пазарното проучване включва SWOT анализ (Силни и Слаби страни, Възможности и Заплахи) на всеки от конкурентите, конкурентен анализ за всеки от конкурентите на Портър (Porter Competitive Forces), а също и реално пазарно разузнаване чрез търсене на мнения от клиенти, събиране на оферти и т.н.

Целта на едно пазарно проучване на първо място трябва да бъде целево и да търси оптималното количество полезна информация (нито прекалено малко, нито разточително много) от пазара на съответния продукт (стока и/или услуга), съобразени с целите на компанията, спецификите на продукта (серията продукти) и стратегията за развитие на продажбите, която е възможно да бъде преправена вследствие на изводите от пазарното проучване.

За повече информация се свържете с нас за индивидуална консултация!

Изследването на конкуренцията е част от определянето на пазарния потенциал с цел да се оцени конкурентното предимство на всеки от по-значимите конкуренти и по този начин да се направят маркетингови на всеки от конкурентите, като на тази основа се определи позицията в краткосрочен и средносрочен план.

Част от най-популярните анализи и проучвания на конкуренцията, които  се изготвят с цел да се определи силата на конкуренцията са:

 • SWOT анализ
 • Анализ на база на Porter Competitive Forces
 • Анализ на база на Business Model Canvas
 • Ползи за клиентите от продуктите
 • Key Selling Points
 • Фактори за взимане на решение от клиентите

На база на тези анализи се генерира извод за всеки от конкурентите и информацията се систематизира по начин, по който да е възможно взимането на решение за търсенето от страна на клиентите и респективно за ценообразуването на компанията с оглед създаване на конкурентно предложение към тях с цел завоюване на пазарен дял.

За повече информация се свържете с нас за индивидуална консултация!