Продуктов мениджмънт (Product Management) е процеса, който моделира търговските и маркетинговите елементи от продуктите (стоки и/или услуги) за да могат съществуващи и нови (потенциални) клиенти по-лесно, по-бързо и по-често да купуват продуктите, предмет на продуктовия мениджмънт.Управлението на продуктите включва цялостния жизнен цикъл на продуктите, а именно:

 • Създаване на продукта
 • Продуктово моделиране на база на пазарно проучване;
 • Ценообразуване, което е основано на изследване на конкуренцията;
 • Пазарна комуникация;
 • Идентифициране на факторите определящи желанието на клиентите да купят;
 • Развитие на клиентските нужди по отношение продукта;

Регулярно отчитане на ключовите показатели (KPI), които са заложени за всеки от продуктите определят възможният обем продажби и гъвкавостта при предприемане на уверени действия от страна на мениджмънта при промяна на тези показатели (KIPI) определят успеха или провала на организацията по отношение на конкретния продукт.

Друг важен компонент от управлението на продуктите е коректното продуктовото позициониране на продавания продукт в съответния клиентски сегмент. Това е важно с оглед коректното провеждане на маркетингова комуникация от  страна на организацията мъм клиентите с цел реализация на продажби. Възможно е мениджмънта да допусне скъпо струваща грешка ако клиентския сегмент за продажба на съответния продукт е определен неправилно и тази грешка ще се изразява в неправилната и погрешна посока на насочване на усилията за продажби и комуникация в посока грешен клиентски сегмент (неправилно дефиниран или въобще недефиниран).

За повече информация се свържете с нас за индивидуална консултация!

Реализацията на изгодна сделка е ключов процес от съществено значение за съществуването на всеки бизнес. За да съществува бизнеса е необходимо да има множество сделки, които да бъдат изгодни за всички участници в процеса, по начин, по който те да имат интерес да продължат да правят бизнес помежду си. Факторът „Конкуренция“ влияе върху баланса на взаимоотношенията доставчик-клиент по начин в зависимост от конкуренцията в съответния сектор по отношение на съответния продукт (стока и/или услуга).

Отварянето на преговорите е момента, в който започва процеса на търговска комуникация с клиента – запитване по мейла, встъпително телефонно обаждане за насрочване на търговска среща или влизането на клиента в магазина са моментите, които предшестват момента на започване на търговска комуникация.

Всеки следващ етап от търговската комуникация е основан на правилото за надграждане на ползи за клиента, но в крайна сметка могат да бъдат сведени до 2 (Две!) основни задачи за търговеца, а именно:

 1. Да разбере какви конкретно са нуждите на клиента;
 2. Да убеди клиента, че може да му продаде точно това, което клиента търси и на условията, на които го търси (да изтъкне ползите за клиента на база на подадената информация от самия клиент).

Разбира се този толкова лесен процес има и своите специфики, които са характерни за всеки продукт (Стока и/или услуга), затова е важно прилагането на индивидуален подход при определянето на търговските процеси и тактиката за прилагането им.

За повече информация се свържете с нас за индивидуална консултация!

Пазарен потенциал на даден продукт (стока и/или услуга) се измерва чрез използване на множество методи и тяхната оценка въз основа на наличната информация от всеки от методите, което много зависи от конкретния регион, за който се прави проучването на пазарния потенциал.

Основен критерий за измерването на пазарния потенциал е достоверността на изследваните данни, които следва да се засекат поне с един допълнителен източник за потвърждение на тяхната легитимност.

Част от методите, които се използват за изследване на пазарния потенциал са:

 • Статистическа информация
 • Статистически изследвания на легитимни организации, занимаващи се с пазарни проучвания
 • Собствени пазарни проучвания на целева аудитория  чрез създаване на анкети и въпросници
 • SWOT
 • Как се позиционират на пазара
 • Конкурентни продукти и разлики с тях
 • Проблеми, които решават различните продукти
 • Ползи за клиента от различните продукти
 • Фактори за вземане на решение от страна на клиентите
 • Key Selling Points

Най-достоверният метод за измерване на пазарен потенциал е официалната статистика, но с коментар, че тя трябва да дава достоверна информация, a това е възможно само ако е налична коректна изходна информация, която да е съставна част на тази статистика.

На база на измерения вече пазарен потенциал лесно може да се направи ценообразуването на продукта, за което може да прочетете повече в този линк.

За повече информация се свържете с нас за индивидуална консултация!

Продуктов мениджмънт (Product Management) е процеса, който моделира търговските и маркетинговите елементи от продуктите (стоки и/или услуги) за да могат съществуващи и нови (потенциални) клиенти по-лесно, по-бързо и по-често да купуват продуктите, предмет на продуктовия мениджмънт. Управлението на продуктите включва цялостния жизнен цикъл на продуктите, а именно:

 • Създаване на продукта
 • Продуктово моделиране на база на пазарно проучване;
 • Ценообразуване, което е основано на изследване на конкуренцията;
 • Пазарна комуникация;
 • Идентифициране на факторите определящи желанието на клиентите да купят;
 • Развитие на клиентските нужди по отношение продукта;

Регулярно отчитане на ключовите показатели (KPI), които са заложени за всеки от продуктите определят възможният обем продажби и гъвкавостта при предприемане на уверени действия от страна на мениджмънта при промяна на тези показатели (KIPI) определят успеха или провала на организацията по отношение на конкретния продукт.

Друг важен компонент от управлението на продуктите е коректното продуктовото позициониране на продавания продукт в съответния клиентски сегмент. Това е важно с оглед коректното провеждане на маркетингова комуникация от  страна на организацията мъм клиентите с цел реализация на продажби. Възможно е мениджмънта да допусне скъпо струваща грешка ако клиентския сегмент за продажба на съответния продукт е определен неправилно и тази грешка ще се изразява в неправилната и погрешна посока на насочване на усилията за продажби и комуникация в посока грешен клиентски сегмент (неправилно дефиниран или въобще недефиниран).

За повече информация се свържете с нас за индивидуална консултация!