Увеличение на приходи от продажби

-       Интерактивни системи за въздействие върху продажбения процес

-       Търговски екипи – Подбор, Обучение (търговски практики, стратегия и тактика на сделката, скриптове за търговска комуникация и т.н.), Системи от стимули, Организация и Контрол.

-       Резултати - Анализ на постигнатите резултати от търговското обучение - Ползи от практическо прилагане на търговските похвати.

 

Тактическата ни активност е концентрирана в следните направления:

-       Тактически похвати за увеличение броя на сделките (скриптове за ефективна комуникация и прилагането им)

-       Тактически похвати за максимизиране на средния приход от сключените сделки

-       Ефективност на сделката – Планиране, Контрол и Анализ на ключови показатели от търговски транзакции (ROI & Gross Margin).

-       Организация на търговски договори – дефиниция на параметрите на сделката в договора

 

 

Задържане на клиенти (следпродажбено обслужване)

Прилагане на ефективно търговско следпродажбено обслужване и задържащи тактики както следва:

-       Тактически  похвати за задържане на клиенти

-       Генериране на задържащи предложения и оферти

-       Параметри на задържащата сделка