Изследването на конкуренцията е част от определянето на пазарния потенциал с цел да се оцени конкурентното предимство на всеки от по-значимите конкуренти и по този начин да се направят маркетингови на всеки от конкурентите, като на тази основа се определи позицията в краткосрочен и средносрочен план.

Част от най-популярните анализи и проучвания на конкуренцията, които  се изготвят с цел да се определи силата на конкуренцията са:

  • SWOT анализ
  • Анализ на база на Porter Competitive Forces
  • Анализ на база на Business Model Canvas
  • Ползи за клиентите от продуктите
  • Key Selling Points
  • Фактори за взимане на решение от клиентите

На база на тези анализи се генерира извод за всеки от конкурентите и информацията се систематизира по начин, по който да е възможно взимането на решение за търсенето от страна на клиентите и респективно за ценообразуването на компанията с оглед създаване на конкурентно предложение към тях с цел завоюване на пазарен дял.

За повече информация се свържете с нас за индивидуална консултация!