Пазарен потенциал на даден продукт (стока и/или услуга) се измерва чрез използване на множество методи и тяхната оценка въз основа на наличната информация от всеки от методите, което много зависи от конкретния регион, за който се прави проучването на пазарния потенциал.

Основен критерий за измерването на пазарния потенциал е достоверността на изследваните данни, които следва да се засекат поне с един допълнителен източник за потвърждение на тяхната легитимност.

Част от методите, които се използват за изследване на пазарния потенциал са:

 • Статистическа информация
 • Статистически изследвания на легитимни организации, занимаващи се с пазарни проучвания
 • Собствени пазарни проучвания на целева аудитория чрез създаване на анкети и въпросници
 • SWOT
 • Как се позиционират на пазара
 • Конкурентни продукти и разлики с тях
 • Проблеми, които решават различните продукти
 • Ползи за клиента от различните продукти
 • Фактори за вземане на решение от страна на клиентите
 • Key Selling Points

Най-достоверният метод за измерване на пазарен потенциал е официалната статистика, но с коментар, че тя трябва да дава достоверна информация, a това е възможно само ако е налична коректна изходна информация, която да е съставна част на тази статистика.

На база на измерения вече пазарен потенциал лесно може да се направи ценообразуването на продукта.

За повече информация се свържете с нас за индивидуална консултация!

Реализацията на изгодна сделка е ключов процес от съществено значение за съществуването на всеки бизнес. За да съществува бизнеса е необходимо да има множество сделки, които да бъдат изгодни за всички участници в процеса, по начин, по който те да имат интерес да продължат да правят бизнес помежду си. Факторът „Конкуренция“ влияе върху баланса на взаимоотношенията доставчик-клиент по начин в зависимост от конкуренцията в съответния сектор по отношение на съответния продукт (стока и/или услуга).

Отварянето на преговорите е момента, в който започва процеса на търговска комуникация с клиента – запитване по мейла, встъпително телефонно обаждане за насрочване на търговска среща или влизането на клиента в магазина са моментите, които предшестват момента на започване на търговска комуникация.

Всеки следващ етап от търговската комуникация е основан на правилото за надграждане на ползи за клиента, но в крайна сметка могат да бъдат сведени до 2 (Две!) основни задачи за търговеца, а именно:

 1. Да разбере какви конкретно са нуждите на клиента;
 2. Да убеди клиента, че може да му продаде точно това, което клиента търси и на условията, на които го търси (да изтъкне ползите за клиента на база на подадената информация от самия клиент).

Разбира се този толкова лесен процес има и своите специфики, които са характерни за всеки продукт (Стока и/или услуга), затова е важно прилагането на индивидуален подход при определянето на търговските процеси и тактиката за прилагането им.

За повече информация се свържете с нас за индивидуална консултация!

Пазарен потенциал на даден продукт (стока и/или услуга) се измерва чрез използване на множество методи и тяхната оценка въз основа на наличната информация от всеки от методите, което много зависи от конкретния регион, за който се прави проучването на пазарния потенциал.

Основен критерий за измерването на пазарния потенциал е достоверността на изследваните данни, които следва да се засекат поне с един допълнителен източник за потвърждение на тяхната легитимност.

Част от методите, които се използват за изследване на пазарния потенциал са:

 • Статистическа информация
 • Статистически изследвания на легитимни организации, занимаващи се с пазарни проучвания
 • Собствени пазарни проучвания на целева аудитория  чрез създаване на анкети и въпросници
 • SWOT
 • Как се позиционират на пазара
 • Конкурентни продукти и разлики с тях
 • Проблеми, които решават различните продукти
 • Ползи за клиента от различните продукти
 • Фактори за вземане на решение от страна на клиентите
 • Key Selling Points

Най-достоверният метод за измерване на пазарен потенциал е официалната статистика, но с коментар, че тя трябва да дава достоверна информация, a това е възможно само ако е налична коректна изходна информация, която да е съставна част на тази статистика.

На база на измерения вече пазарен потенциал лесно може да се направи ценообразуването на продукта, за което може да прочетете повече в този линк.

За повече информация се свържете с нас за индивидуална консултация!