Параметрите на сделката са всички променливи търговски величини, които могат да бъдат структурирани по начин, по който да засилят усещането от страна на клиента, че сключва изгодна сделка. Някои от параметрите на сделката са:

  • Цена на продукта (стоката и/или услугата)
  • Количество стоки и услуги включени в цената
  • Място за доставка
  • Гаранционен срок (ако има)
  • Време за реакция при отстраняване на повреда
  • Наличие на заместващ продукт до отстраняване на повредата
  • Срок за доставка/изпълнение
  • Неустойка при неизпълнение на задълженията
  • и т.н.

В процеса на преговори е възможна промяна на някой от параметрите, с цел улесняване на процеса за сключване на сделка, като също така е възможно и търгуване на един параметър аз сметка на друг с оглед спазване на интересите на преговарящите страни.