Оперативната печалба (EBITDA) е важен компонент за всяка бизнес организация. Терминът идва от английски език и е съкращение от “Earnings Before Interests Taxes Depreciation & Amortization).  Директния превод на EBIITDA е: приходи преди данъци, такси, лихви и амортизация.

Това е важен параметър за бизнеса, предвид факта, че стойността на всяка бизнес организация се изчислява на база N пъти годишната оперативната печалба, като коефициента “N” зависи от сектора и риска. Обикновено коефициента варира между 3 и 8 и зависи  от типа и количеството инфраструктура притежавана от бизнес организацията (компанията), зависи от региона, в който компанията оперира (икономическата среда), както и потенциала за бъдещ растеж. Стойността на една бизнес организация  погледната през параметъра EBITDA се изчислява както следва:

  • Производствена дейност: от 5.5 до 8.5 пъти
  • Информационни технологии (HighTech): от 6 до 12 пъти
  • Здравни услуги: от 5 до 9 пъти
  • Продажби на дребно: от 4.5 до 7.5 пъти
  • Телекомуникации: от 4 до 8 пъти
  • Връзки с обществеността (PR), Реклама и медии: от 3 до 6.5 пъти
  • Ресторанти: от 4 до 8 пъти

Размера на оперативната печалба се увеличава чрез оптимизация на един или два от следните два параметъра