Пазарното проучване е ключов фактор за успеха на всеки бизнес проект също, както разузнаването преди бой. Аналогията между бизнеса и войната е широко позната и затова много често термини от военната организация се използват и в бизнеса и все пак да не забравяме, че на японски „бизнес“ значи „война“.

В тази връзка предварителното проучване на пазара включва множество критерии, в това число анализ на конкуренцията, проучване на продуктите (стоки и/или услуги) предлагани от конкурентите ни, маркетинговата стратегия и т.н.

Пазарното проучване се осъществява чрез използване на различни методи, които впоследствие генерират различни резултати. Сечението между различните методи на база на конкретни критерии дава най-точна и ясна представа относно пазарния потенциал  за продажба на стока и/или услуга.

Обикновено пазарното проучване включва SWOT анализ (Силни и Слаби страни, Възможности и Заплахи) на всеки от конкурентите, конкурентен анализ за всеки от конкурентите на Портър (Porter Competitive Forces), а също и реално пазарно разузнаване чрез търсене на мнения от клиенти, събиране на оферти и т.н.

Целта на едно пазарно проучване на първо място трябва да бъде целево и да търси оптималното количество полезна информация (нито прекалено малко, нито разточително много) от пазара на съответния продукт (стока и/или услуга), съобразени с целите на компанията, спецификите на продукта (серията продукти) и стратегията за развитие на продажбите, която е възможно да бъде преправена вследствие на изводите от пазарното проучване.

За повече информация се свържете с нас за индивидуална консултация!